Zapisz się do newslettera i przytul -15% zniżki!
Regulamin konkursu Organizatorów „Fluff & Zaśnik”
Zaśnik

Regulamin konkursu Organizatorów
„Fluff & AOE SP. Z O. O.”
(dalej: „Regulamin”)

 


§ 1. Organizator
Organizatorami niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”) są :
1. Organizator konkursu nr 1 jest Nacomi Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice
Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS:
0000569456, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną
rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 1 ”).
oraz
Organizator konkursu nr 2 Firma …AOE SP. Z O. O.…………………………………………..
która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak
również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 2 ”).
zwani wszyscy razem „Organizatorami”
2. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis
społecznościowy Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
społecznościowego Instagram.
3. Organizatorzy są równorzędnymi organizatorami przedmiotowego konkursu,
którzy w ramach jednej, wspólnej akcji promocyjno-reklamowej ogłaszają i
przeprowadzają przedmiotowy konkurs, jak też każdy z organizatorów we
własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za prawidłowe, terminowe oraz
zgodne z regulaminem wydanie nagrody zwycięzcom, jak też każdy Organizator
we własnym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki
podatkowe wydanych nagród, w tym odpowiada za pobranie i odprowadzenie
podatku od wydawanych ze swojego przedsiębiorstwa nagród
4. Organizatorzy nie są podmiotami powiązanymi. Każdy z organizatorów działa
we własnym imieniu i na rzecz własnego przedsiębiorstwa, a niniejszy konkurs
jest jedynie wspólną akcją związaną z promocją i reklamą produktów / towarów
znajdujących się w ofercie sprzedaży Organizatorów mającą na celu dotarcie do
jak największej grupy osób, klientów, w tym rozpowszechnianie informacji o
produktach Organizatorów celem zachęcania nabywców do dalszej współpracy,
powrotu i ponownego kupowania towarów znajdujących się w ofercie
Organizatorów, co ma na celu zwiększenia sprzedaży firm u każdego z
organizatorów.
5. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w
Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem
elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu.
Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku
zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone
kryteria.
§ 2.
Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs zostanie wspólnie przeprowadzony przez Organizatorów wskazanych
w paragrafie 1 tego Regulaminu w serwisie społecznościowym Instagram
spółki Nacomi Group – tj. Organizatora nr 1.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 30.04.2021 r. do dnia
04.05.2021 r.
3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie
Organizatora nr 1 tj. Nacomi Group spółka z o. o. znajdującego się pod adresem:
https://www.instagram.com/fluff_skin_superfood_pl/ (dalej „Instagram”) postu z
treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 30.04.2021
r.
4. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 04.05.2021 r. do godziny
23:59:59.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 05.05.2021
r.
6. W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy mogą przedłużyć lub przerwać
trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformują na
Instagramie.
7. Treści umieszczanie na Instagramie Organizatora nr. 1 dotyczące konkursu są
treściami wszystkich Organizatorów.
§ 3.
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu
oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołują
własne niezależne komisje konkursowe (dalej: „Komisja”). W skład każdej
odrębnej Komisji każdego z Organizatorów wejdą po 3 osoby.
§ 4.
Udział w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem i
przepisami prawa ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w
Regulaminie, ufundowanej odrębnie przez każdego Organizatora wskazanego w
paragrafie 1 tego regulaminu (dalej: „Nagroda”), co oznacza, że każdy
Organizator własnym staraniem i na własny koszt zobowiązuje się do wydania
ze swojego przedsiębiorstwa własnych nagród / nagrody po spełnieniu przez
zwycięzców wszystkich wymogów określonych regulaminem i przepisami
prawa, w szczególności podatkowego.
3. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem
Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy
Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment
przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział
w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie
dobrowolne.
5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego
konta w serwisie społecznościowym Instagram. Aby wziąć udział w Konkursie,
Uczestnik musi spełniać warunki wskazane
w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.
6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne
jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania
konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania
konkursowego w imieniu osób trzecich.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, członkowie
władz i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby
współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej
podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.
wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
8. Organizatorzy zastrzegają, że udział w Konkursie odbywa się na własną
odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje,
w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich.
9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją
przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania
odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego
Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.
§ 5.
Zasady i przebieg Konkursu
1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 30.04.2021 roku, na Instagramie,
opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej wypowiedzi (opisu)
Uczestnika, na zadanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w ust.
1 powyżej.
3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego
w następujący sposób:
4. publikować wypowiedzi pod postem konkursowym w serwisie
społecznościowym Instagram, w formie komentarza, do godziny 23:59:59
ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu;
5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 wypowiedzi
w ramach Zadania Konkursowego.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie
wypowiedzi, które:
a) są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;
b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie
z zasadami Regulaminu;
c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub
naruszające obowiązujące przepisy prawa;
d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste
osób trzecich;
e) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące
jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż(…).
8. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2
powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących
oświadczeń i zobowiązań:
a) Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw
indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są
one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
c) Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego
wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy
niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
d) Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik
przenosi na Organizatorów w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w
czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa
majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi
lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w wypowiedzi,
dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:
e) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części
dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w
szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na
wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem
sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
f) Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich
nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
g) Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez
inną organizację radiową lub telewizyjną;
h) Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w
wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci
komputerowe);
i) Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;
j) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych,
przekazach satelitarnych i radiowych;
k) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez
Organizatorów formie do celów marketingowych;
l) Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych
podobnie działających urządzeń;
m) Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie
im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i
wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;
n) Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części
Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do
wykonywania tłumaczeń i streszczeń;
o) Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne
zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich
formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform
sprzętowo – systemowych Organizatorów;
p) Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich
fragmentów z innymi Utworami;
q) Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich
poszczególnych egzemplarzy;
r) Digitalizacja Utworów lub ich części;
s) Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;
t) Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części
poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
u) Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów
lub ich części;
v) Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów
lub ich części przez podmioty trzecie;
w) Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i
dzierżawy.
9. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że
ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw
autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach
Zadania Konkursowego.
§ 6.
Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody
1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.
2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłoniony 1 zwycięzca na każdy konkurs
(dalej: „Zwycięzcy”).
3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci:
a) Od Organizatora nr 1 tj. „Nacomi Group” spółka z o.o.- 1 zestaw kosmetyków o
wartości brutto : 244,10 zł marki Fluff oraz
b) Od Organizatora nr 2 tj. firmy : (…)……AOE SP. Z O. O.… o wartości brutto : 220

(dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).
4. W przedmiotowym konkursie Jeden zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję
Organizatora nr 1 tj. firmy Nacomi Group, a drugi przez Komisję Organizatora nr
2 tj. firmy (…).
5. Każdemu Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej Nagrody od każdego
Organizatora wskazanej powyżej na warunkach określonych w Regulaminie i
przepisach prawa.
6. Każda z komisji Organizatorów kieruje się w swojej ocenie kreatywnością
udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych
wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej wypowiedzi.
7. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.
8. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie
dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem
komentarza Organizatorów pod postem konkursowym.
9. Oprócz Nagrody, Zwycięzcy otrzymają także dodatkową nagrodę pieniężną w
wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana
Zwycięzcom i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli
dotyczy).
10. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez
Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [konkurs@nacomi.pl] oraz
[marketing@zasnik.pl]:
a) imienia i nazwiska Zwycięzcy;
b) adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość);
c) numeru telefonu;
d) adresu e-mail;
e) wszelkich danych niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań
i obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności
podatkowego, a w szczególności numeru PESEL, adresu zamieszkania Zwycięzcy
oraz nazwę i adres właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego (jeżeli
dotyczy).
11. Powyższe dane powinny zostać przekazane każdemu z Organizatorów odrębnie
na adresy poczty elektronicznej wyżej wskazane w terminie 7 dni od
powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego
obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji
Organizatorów, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w
swoich zasobach.
12. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez
Organizatorów do Zwycięzców na wskazany przez nich adres korespondencyjny,
adres dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez
każdego Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od
przesłania / przekazania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej.
Odpowiedzialność za wydanie nagród w terminach określonych regulaminem
każdy organizator ponosi osobiście.
13. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak
możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w
szczególności w przypadku:
a) Podania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej po upływie terminu 7 dni od
powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
b) Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych , niekompletnych danych, o
których mowa w ust. 9 powyżej;
c) Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust.
7;
d) Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
e) W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą
ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
f) Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia
któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
g) W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez
Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z
rezygnacją z całości nagrody.
14. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent
pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
15. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób
trzecich.
16. Każdy Organizator we własnym zakresie pokrywa koszty wysyłki zamówienia w
przypadku wybrania opcji InPost Paczkomaty. W przypadku wybrania innej
opcji dostawy, koszt przesyłki pokrywa Zwycięzca.
§ 7. Dane osobowe
1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora
oraz Współorganizatora zgodnie z prawem.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich
przetwarzania na cele Konkursu.
3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: zgłaszając się do Konkursu:
imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia; w celu odbioru Nagrody: dane
wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia
podatku dochodowego od Nagrody; zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres
e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia;
4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że:
a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe
Uczestnika będą przetwarzane:
(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku
wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing
bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały
pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia
Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników,
związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami
prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich
wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień.
6. Współorganizator jako administrator danych osobowych informuje, że:
a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO;
b) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku
wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing
bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały
pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia
Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników,
związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami
prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.
9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać
odpowiednią informację na adres: Organizatora 1 [ul. Ziołowa 29, 43-465
Wilkowice) lub na adres Współorganizatora [ul.Świętego Michała 100/lokal 110
61-005 Poznań)].
10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
12. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy
Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak również podmioty
świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi
pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe,
audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub
usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [konkurs@nacomi.pl].
2. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 1 należy składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [konkurs@nacomi.pl].
3. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 2 należy składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: […marketing@zasnik.pl].
4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później
niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenie
reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana
reklamacja.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu oraz w siedzibach Organizatorów
przez cały czas trwania Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na blogu.
3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji
mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie
informacji handlowych od :
a) Organizatora nr 1 tj. „Nacomi Group” spółka z o.o. z siedzibą w Wilkowicach ul.
Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, Województwo śląskie, NIP: 5532518964,
REGON: 362140960, KRS: 0000569456 oraz podmiotów świadczących usługi
powiązane z produktami i usługami Organizatora nr 1 jw. za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej oraz
b) Organizatora nr 2 tj……AOE SP. Z O. O.……………………………………………………
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast
zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na
podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z
każdym z Organizatorów pod adresem e-mail [konkurs@nacomi.pl] lub […
marketing@zasnik.pl].

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl